Kỹ thuật tiện CNC - CTTBCK

Mục tiêu môn học: ......

- Lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển.